015.35 Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)

Унікальність цієї спеціальності в тому, що випускники отримують інженерно-педагогічну освіту і мають можливість працювати як інженерно-технічними робітниками по профілю «Нафтогазова справа», так і викладачами дисциплін в хімічній та нафтогазовій галузі.

Програма спрямована на підготовку фахівців нафтогазової галузі, здатних вирішувати проблеми, пов’язані з неперервним технологічним процесом від освоєння родовищ, видобутку, транспортування, переробки до зберігання, комерційного обліку і реалізації нафти та природного газу, і які спроможні також викладати дисципліни хімічної та нафтогазової галузі у навчальних закладах: у вишах, у системі підготовки та перепідготовки кадрів та ін.

Термін навчання:

бакалавр: денна форма – 4 роки, заочна форма – 5 років;

магістр: денна і заочна форма – 1,5 роки.

 

Освітня мета програми Професійна освіта (Нафтогазова справа):

Освітні цілі програми:

− Засвоєння студентами дисциплін загальноосвітньої та професійної підготовки, які є теоретичним та технологічним фундаментом нафтогазової справи.

− Засвоєння студентами дисциплін психолого-педагогічного блоку, які є теоретичним та технологічним фундаментом педагогічної та адміністративної діяльності.

− Забезпечення студентів широким спектром можливостей майбутньої діяльності в галузях нафтогазової справи та психолого-педагогічній сфері.

− Створення студентам умов для подальшого підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, вступу на магістерські та освітньо-професійні програми вищих рівнів.

− Отримання необхідної фундаментальної підготовки для проведення як теоретичних, так і прикладних досліджень щодо проблем нафтогазової галузі та у галузі психології та педагогіки.

Академія працює за міжнародними програмами, адаптованими до українських освітніх програм. Навчання з урахуванням західних методів підготовки фахівців нафтогазового профілю безпосередньо допоможе нафтогазовій галузі України інтегруватися у міжнародний нафтогазовий комплекс.

У академії налагоджені тісні зв’язки с Філією газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргаздобича». Студенти проходять практику на об’єктах підприємства та у навчальному комбінаті.

За бажанням студенти, що навчаються за напрямом «Професійна освіта (Нафтогазова справа)» можуть проходити військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу».

Випускники УІПА спеціальності «Професійна освіта (Нафтогазова справа)» отримують диплом державного зразка.

 

Працевлаштування випускників.

На промислових підприємствах нафтогазової галузі та в науково-дослідних організаціях, на підприємствах та в науково-дослідних організаціях споріднених галузей різних форм власності для виконання проєктних, експлуатаційних і науково-дослідних робіт, пов’язаних із забезпеченням газом та нафтою усіх сфер життєдіяльності; в закладах вищої освіти та у закладах системи підготовки та перепідготовки кадрів.

Наші випускники працюють в галузі видобутку, транспортування та переробки нафти і газу, здійснюють роботи по спорудженню та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ, проєктуванню та експлуатації складів та баз нафти і нафтопродуктів, охороні навколишнього середовища як в приватному бізнесі, так і на державних підприємствах.

Усі випускники отримують перше місце роботи.

 

Вже зараз нафтогазова галузь є однією з галузей з надзвичайно високим ступенем концентрації капіталу й виробництва.

У зв’язку із зростанням ролі нафти й газу як енергетичного палива та нафтохімічної сировини, капітальні вкладення на розвиток нафтогазовидобутку в останнє десятиліття зростають особливо швидко.

Жодна сировина не викликає стільки хвилювань та не приносить стільки прибутків, як нафта та газ, які є головними енергоносіями. Уміння використовувати ці ключові продукти та їх запаси, тримати в руках ниточки бізнесу у цих напрямках, визначає шлях до економічного процвітання та вибору політичної і економічної стратегії держави.

Роль нафти і продуктів її переробки для народного господарства надзвичайно велика. З нафти отримують бензин і газ, реактивні, дизельні і котельні палива, зріджені гази і сировину для хімічних виробництв, сотні найменувань мастильних та спеціальних мастил. Без продуктів переробки нафти немислимі робота енергетики, транспорту, будівництво будівель і доріг, виробництво гуми і багатьох хімічних продуктів. Тому найважливіші корисні копалини – нафту і газ вимагають до себе самого дбайливого ставлення.

Подальше прагнення до збільшення видобування нафти та газу, підвищення ефективності їх використання, умови кризового екологічного стану в Україні потребують застосування екологічно чистих технологій розвідки, спорудження свердловин, видобутку, переробки, а також транспортування, зберігання та реалізації нафти, газу та нафтопродуктів.

Перспективи розвитку нафтогазової галузі України переважно пов’язуються з широким застосуванням прогресивних технологій та обладнання для підвищення ефективності технологічних процесів, їх економічності, надійності та безпечності.

Нафтогазова галузь являє собою важливу складову частину паливно-енергетичного комплексу України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу, продуктів їх переробки. Нафтогазова галузь забезпечує енергетичну незалежність держави, тому її стану і розвитку приділяється значна увага.

В сучасних умовах господарювання нафтогазова промисловість формує хребет (основу) сучасної економіки. Проблема забезпечення ресурсами нафти і газу – основа енергетичної безпеки – для України є особливо актуальною, оскільки енергетична безпека країни є невід’ємною складовою національної та економічної безпеки і необхідною умовою існування та розвитку держави.

Затребуваність інженерно-технічних фахівців нафтогазової галузі актуалізується сучасним економічним та екологічним станом в Україні, необхідністю впровадження нових екологічно чистих технологій розвідки, видобування і використання нафти і газу, а також їх транспортування, зберігання і обліку. Поряд з цим, в Україні з’явилося багато підприємств, які спеціалізуються на транспортуванні і зберіганні паливно-мастильних матеріалів, нафти і газу, автозаправних станцій, які потребують відповідних фахівців. За вимогами і теперішнього, і майбутнього часу необхідно закладати надійний фундамент підготовки висококваліфікованих технічних кадрів нафтогазової галузі для роботи в умовах ринкової економіки.

Аналіз ситуації в галузі показує, що найчастіше працівники, які претендують на позиції у сфері нафтогазової галузі, не в усьому відповідають сучасним вимогам роботодавців. Отже, претендентів на вакантні місця (і це не тільки випускники освітніх установ) вистачає, але їх кваліфікація часто не відповідає потребам виробництва. Тому проблеми сучасного нафтогазової освіти зосереджені не стільки на збільшенні кількості випускників, скільки на забезпеченні належної якості освіти, яка б була орієнтована на потреби інноваційного розвитку економіки, тобто на безперервність та всебічність освіти майбутніх фахівців.

Зважаючи на вищевикладене, особливої актуальності набуває наявність в галузі таких спеціалістів, які б не тільки мали всебічні технічні знання, а й були спроможні передати ці знання і володіли б умінням подати ці знання цікаво, передати тим, хто навчається, увесь свій досвід.

Наші випускники – це працівники, які поєднують в одній особі кваліфікованого інженера та професійного викладача. Усе це необхідно, щоб зробити фахівців галузі конкурентоспроможними, до того ж на всіх рівнях. Адже тільки за цієї умови результати діяльності галузі зможуть витримати конкуренцію на світовому ринку.

Розв’язувати такі завдання покликані саме професіонали нафтогазової галузі, викладачі дисциплін в хімічній та нафтогазовій галузі. Ця спеціальність почала формуватися і розвиватися у зв’язку з необхідністю всебічної компетентної підготовки кваліфікованих робітників і спеціалістів в умовах нашого часу. Це спеціальність, яка орієнтована не тільки на сьогодення, а й на творчі, інноваційні підходи з метою забезпечення прогресивного розвитку техніки та технологій.

Інакше кажучи, наш випускник з кваліфікацією професіонала в нафтогазовій галузі, викладача дисциплін в хімічній та нафтогазовій галузі, – це професіонал, який не тільки має необхідний рівень інженерної підготовки, а й вміє професійно вчити інших і вміє вчитися сам.

Нафтогаз є одним з найбільших роботодавців України. На підприємствах, що входять до групи Нафтогаз, працюють 77 308 співробітників. Це інженери з буріння, розробки родовищ, експлуатації та ремонту обладнання, впровадження нових технологій, підготовки і транспортування газу та нафти, геологи та геофізики, механіки, електрики та інші фахівці нафтогазової галузі.

Для роботи на об’єктах нафтогазової галузі вже сьогодні необхідні кваліфіковані фахівці!!!

Харківський регіон знаходиться у Східному нафтогазоносному районі.

Фахівець напряму «Нафтогазова справа» здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005:

3117 технік з видобутку нафти і газу;

3117 технік-технолог гірничий;

3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування;

3117 технік з підготовки та транспортування нафти і газу;

3117 технік з експлуатації нафтопроводів;

3117 технік з експлуатації устаткування газових об’єктів;

3115 технік-конструктор (механіка);

2320 викладач професійного навчально-виховного закладу;

1222.2 майстер з видобування нафти, газу та конденсату;

1222.2 майстер з дослідження свердловин;

1222.2 майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин;

1222.2 майстер з підготовки газу;

1222.2 майстер з підготовки та стабілізації нафти;

1222.2 майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного);

1222.2 майстер резервуарного парку;

1222.2 майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів і може займати первинні посади згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Видобування нафти та природного газу. Переробка нафти, нафтопродуктів і газу, сланців, вугілля, обслуговування магістральних трубопроводів);

механік бази виробничого обслуговування, трубної бази;

механік цеху прокату і ремонту бурового та нафтогазопромислового устаткування;

механік вишкомонтажного цеху;

механік тампонажного цеху;

викладач закладу професійної освіти.

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, випускники магістратури зі спеціальності 015.14 Професійна освіта (Нафтогазова справа) – професіонали в нафтогазовій галузі, викладачі дисциплін в хімічній та нафтогазовій галузі можуть займати посади:

2146.1 молодший науковий співробітник;

2146.1 науковий співробітник;

2147.2 інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу;

2147.2 інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів;

2147.2 інженер з видобутку нафти й газу;

2147.2 інженер з експлуатації нафтогазопроводів;

2147.2 інженер з підготовки та транспортування нафти;

2149.1 науковий співробітник (галузь інженерної справи);

2149.1 науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи);

2149.2 диспетчер з транспортування газу;

2149.2 інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби;

2149.2 інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій;

2149.2 інженер з контролю систем обліку газу;

2149.2 інженер з підготовки газу до транспортування;

2310.2 викладач закладу вищої освіти;

2320 викладач професійного навчально-виховного закладу;

2351.1 молодший науковий співробітник (методи навчання);

2351.1 науковий співробітник (методи навчання);

2351.1 науковий співробітник-консультант (методи навчання);

2351.2 викладач (методи навчання);

2351.2 методист;

2359.1 молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання);

2359.1 науковий співробітник (в інших галузях навчання);

2359.1 науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання);

2359.2 лектор;

2446.2 вихователь виправно-трудового закладу.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням