Абітурієнт

Перелік спеціальностей УІПА на 2023-2024 навчальний рік.

Щоб дізнатися більше про спеціальність натисніть на її назву.

 

015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)

015.35 Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

 

015.34 Професійна освіта (Машинобудування)

015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

 

126 Інформаційні системи та технології

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм та рекреація

 

011 Освітні, педагогічні науки

015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

015.24 Професійна освіта (Економіка)

032 Історія та археологія.

051 Економіка

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

 

 

Підготовка майбутніх фахівців за спеціальністю 242 «Туризм та рекреація» орієнтована на формування кваліфікованих фахівців туристичної сфери, спроможних працювати у туристичних підприємствах та їх структурних підрозділах; застосовувати навички та вміння в діяльності суб′єктів туристичного ринку та в організації туристичної діяльності певної території (держави, регіону, міста); розробляти інноваційний туристичний продукт і впроваджувати нові конкурентоздатні технології виробництва і надання високоякісних послуг, враховувати і застосовувати у практичній діяльності принципи і закономірності формування та функціонування різних підприємств і установ у сфері туристичних послуг.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підготовка здобувачів за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» спрямована на формування конкурентоспроможних висококваліфікованих, соціально мобільних фахівців, спроможних на основі сформованих у процесі навчання загальних і спеціальних компетентностей ефективно вирішувати завдання організації та координації бізнес-процесів діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» є набуття фундаментальних теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішувати професійні та наукові завдання в організаційній та виробничо-технологічній діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, вивчення і впровадження передового досвіду, нової техніки і технологій. Фахівці з готельно-ресторанної справи користуються значним попитом на сучасному ринку праці як в Україні, так і закордоном.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Спеціальність спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі впровадження інноваційних або вдосконалення існуючих технологій, випуску на їх основі харчових продуктів з новими споживчими та функціональним властивостями.

Орієнтована на реалізацію найбільш пріоритетного напряму розвитку, а саме створення в Україні індустрії продуктів здорового харчування, підвищення якості продуктів, а також просування їх на міжнародні ринки. Універсальність спеціальності обумовлена єдиним підходом щодо організації виробництва на різноманітних підприємствах і базується на ґрунтовному опануванні комплексу спеціальних дисциплін.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підготовка фахівців за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології ґрунтується на загальновизнаних наукових результатах, які враховують сучасний стан інформаційних технологій та розвитку бізнесу та націлена на:

 • всебічне вивчення теоретичних і методологічних основ розробки інформаційних систем, інструментальних засобів створення та використання інформаційних систем і технологій;
 • формування готовності здобувачів до аналізу сучасного ринку інформаційних продуктів, обрання найбільш доцільного з них для потреб підприємства;
 • розробки прикладної інформаційної системи для бізнес-структури.

Особливістю освітнього процесу за програмою «Інформаційні системи та технології у бізнесі» є підготовка фахівця, який здатний не тільки розробляти, досліджувати і впроваджувати інформаційні системи і технології, але й супроводжувати реорганізацію діяльності бізнес-структури на основі нових, більш ефективних технологій.

В подальшому бакалавр з інформаційних технологій зможе працювати на підприємствах, в компаніях, бізнес структурах на посадах, пов’язаних з розробкою та впровадженням інформаційних систем, розвитком ІТ-інфраструктури підприємства, управлінням організацією з використанням сучасних комп’ютерних технологій:

- фахівець з інформаційних технологій;

- фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

- фахівець з розроблення комп’ютерних програм;

- фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підготовка фахівця за даною спеціальністю передачає здобуття здобувачем освіти навичок та знань, застосування яких спрямоване на вирішення професійних завдань у галузі харчових технологій та професійної освіти.

Програма націлена на підготовку фахівців, які володіють загальними і фаховими компетентностями, достатніми для успішного розв’язання типових спеціалізованих завдань у галузі харчових технологій та професійної освіти.

Особливість навчання полягає у обов’язковій наявності навчальних, виробничих, технологічних та педагогічних практик, які забезпечують базові знання для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Працевлаштування

Диплом за цією спеціальністю дає право займати такі посади:
технолог на підприємствах харчової промисловості, керівник підприємств харчової промисловості, керівник та завідувач виробництвом на підприємствах ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, столові, бістро, піцерії та ін.), викладач спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, технікумах,
коледжах, а також у закладах вищої освіти III та IV-го рівнів акредитації.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Освітня програма:

 • започаткована внаслідок тривалої співпраці з європейськими партнерами;
 • ґрунтується на сучасних методичних розробках Університету Констанц (Німеччина), Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія), Римського університету Тре (Італія), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна). 

Під час підготовки забезпечується як економічна, так і педагогічна освіта, що уможливлює працевлаштування і в економічній, і в освітній галузі. 

Після закінчення навчання ви зможете працювати

У сфері бізнесу та економічної діяльності, обіймаючи такі посади як:

 • менеджер,
 • адміністратор,
 • керівник та спеціаліст відділів навчання та розвитку персоналу,
 • консультант у сфері освіти та бізнесу

У сфері освіти та тренерської діяльності у навчальних закладах та центрахбізнес-освіти, обіймаючи такі посади як:

 • бізнес тренер,
 • викладач економіки у закладах освіти,
 • інструктор бізнес-навчання,
 • коуч,
 • фасилітатор,
 • модератор у навчально-тренувальних центрах, відділах навчання та розвитку персоналу, корпоративних університетах та освітніх підрозділах підприємств. 

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням