Спеціальності

Перелік спеціальностей УІПА на 2024-2025 навчальний рік.

Щоб дізнатися більше про спеціальність натисніть на її назву.

ОКР «БАКАЛАВР»

015.24 Професійна освіта (Економічна та бізнес-освіта)

015.23 Професійна освіта (Психологія дизайну та іміджу)

015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)

015.35 Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)

015.34 Професійна освіта (Машинобудування)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)

032 Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота)

053 Психологія (Практична психологія)

073 Менеджмент

073 Менеджмент (Торговельний менеджмент)

075 Маркетинг (Інтернет-маркетинг)

076 Підприємництво та торгівля (Митна справа) 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології (Інформаційно-вимірювальні системи)

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

241 Готельно-ресторанна справа

 

ОКР «МАГІСТР»

011 Освітні, педагогічні науки

015.35 Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)

015.34 Професійна освіта (Машинобудування)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)

053 Психологія (Практична психологія)

073 Менеджмент (Торговельний менеджмент)

073 Менеджмент (Управління закладами професійної освіти)

073 Менеджмент (Менеджмент закладів охорони здоров’я)

075 Маркетинг (Інтернет-маркетинг)

076 Підприємництво та торгівля (Митна справа)

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні станції, мережі та системи)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетична безпека)

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології (Якість, стандартизація та сертифікація)

181 Харчові технології

241 Готельно-ресторанна справа

 

Підготовка майбутніх фахівців за спеціальністю 242 «Туризм та рекреація» орієнтована на формування кваліфікованих фахівців туристичної сфери, спроможних працювати у туристичних підприємствах та їх структурних підрозділах; застосовувати навички та вміння в діяльності суб′єктів туристичного ринку та в організації туристичної діяльності певної території (держави, регіону, міста); розробляти інноваційний туристичний продукт і впроваджувати нові конкурентоздатні технології виробництва і надання високоякісних послуг, враховувати і застосовувати у практичній діяльності принципи і закономірності формування та функціонування різних підприємств і установ у сфері туристичних послуг.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підготовка здобувачів за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» спрямована на формування конкурентоспроможних висококваліфікованих, соціально мобільних фахівців, спроможних на основі сформованих у процесі навчання загальних і спеціальних компетентностей ефективно вирішувати завдання організації та координації бізнес-процесів діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» є набуття фундаментальних теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішувати професійні та наукові завдання в організаційній та виробничо-технологічній діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, вивчення і впровадження передового досвіду, нової техніки і технологій. Фахівці з готельно-ресторанної справи користуються значним попитом на сучасному ринку праці як в Україні, так і закордоном.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Спеціальність спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі впровадження інноваційних або вдосконалення існуючих технологій, випуску на їх основі харчових продуктів з новими споживчими та функціональним властивостями.

Орієнтована на реалізацію найбільш пріоритетного напряму розвитку, а саме створення в Україні індустрії продуктів здорового харчування, підвищення якості продуктів, а також просування їх на міжнародні ринки. Універсальність спеціальності обумовлена єдиним підходом щодо організації виробництва на різноманітних підприємствах і базується на ґрунтовному опануванні комплексу спеціальних дисциплін.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підготовка фахівців за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології ґрунтується на загальновизнаних наукових результатах, які враховують сучасний стан інформаційних технологій та розвитку бізнесу та націлена на:

 • всебічне вивчення теоретичних і методологічних основ розробки інформаційних систем, інструментальних засобів створення та використання інформаційних систем і технологій;
 • формування готовності здобувачів до аналізу сучасного ринку інформаційних продуктів, обрання найбільш доцільного з них для потреб підприємства;
 • розробки прикладної інформаційної системи для бізнес-структури.

Особливістю освітнього процесу за програмою «Інформаційні системи та технології у бізнесі» є підготовка фахівця, який здатний не тільки розробляти, досліджувати і впроваджувати інформаційні системи і технології, але й супроводжувати реорганізацію діяльності бізнес-структури на основі нових, більш ефективних технологій.

В подальшому бакалавр з інформаційних технологій зможе працювати на підприємствах, в компаніях, бізнес структурах на посадах, пов’язаних з розробкою та впровадженням інформаційних систем, розвитком ІТ-інфраструктури підприємства, управлінням організацією з використанням сучасних комп’ютерних технологій:

- фахівець з інформаційних технологій;

- фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

- фахівець з розроблення комп’ютерних програм;

- фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підготовка фахівця за даною спеціальністю передачає здобуття здобувачем освіти навичок та знань, застосування яких спрямоване на вирішення професійних завдань у галузі харчових технологій та професійної освіти.

Програма націлена на підготовку фахівців, які володіють загальними і фаховими компетентностями, достатніми для успішного розв’язання типових спеціалізованих завдань у галузі харчових технологій та професійної освіти.

Особливість навчання полягає у обов’язковій наявності навчальних, виробничих, технологічних та педагогічних практик, які забезпечують базові знання для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Працевлаштування

Диплом за цією спеціальністю дає право займати такі посади:
технолог на підприємствах харчової промисловості, керівник підприємств харчової промисловості, керівник та завідувач виробництвом на підприємствах ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, столові, бістро, піцерії та ін.), викладач спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, технікумах,
коледжах, а також у закладах вищої освіти III та IV-го рівнів акредитації.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Освітня програма:

 • започаткована внаслідок тривалої співпраці з європейськими партнерами;
 • ґрунтується на сучасних методичних розробках Університету Констанц (Німеччина), Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія), Римського університету Тре (Італія), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна). 

Під час підготовки забезпечується як економічна, так і педагогічна освіта, що уможливлює працевлаштування і в економічній, і в освітній галузі. 

Після закінчення навчання ви зможете працювати

У сфері бізнесу та економічної діяльності, обіймаючи такі посади як:

 • менеджер,
 • адміністратор,
 • керівник та спеціаліст відділів навчання та розвитку персоналу,
 • консультант у сфері освіти та бізнесу

У сфері освіти та тренерської діяльності у навчальних закладах та центрахбізнес-освіти, обіймаючи такі посади як:

 • бізнес тренер,
 • викладач економіки у закладах освіти,
 • інструктор бізнес-навчання,
 • коуч,
 • фасилітатор,
 • модератор у навчально-тренувальних центрах, відділах навчання та розвитку персоналу, корпоративних університетах та освітніх підрозділах підприємств. 

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА. Управління соціальним закладом

Якщо ви бажаєте ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми менеджменту у соціальних закладах або у процесі навчання запрошуємо опанувати освітню програму «Управління соціальним закладом».

Суть роботи управлінця, окрім уміння створити бачення й образ майбутньої компанії, полягає не стільки в рішенні проблем, скільки у створенні команд для вирішення цих проблем.

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Магістр

ФОРМА НАВЧАННЯ Заочна

Кваліфікація Магістр з менеджменту за освітньо-професійною програмою управління соціальним закладом

Другий рівень

Магістр 

Ліцензований обсяг

25 осіб  

 

Кредитів ECTS

90

 

Бюджетні місця

не передбачено  

 

Термін навчання

З - 1 рік 4 місяці  

 

Платне навчання

З – 11 740 грн/рік 

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна вища освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент». Акцент програми «Управління соціальним закладом» зроблений на засвоєння теоретичних знань та формування у здобувачів освіти компетентностей щодо практичної діяльності в напрямі управління соціальним закладом. Передбачено обов’язкові практики: фахова та науково-дослідницька (переддипломна); комплексний іспит та кваліфікаційна робота. Професійні компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Є можливість навчатися та проходити практику у навчальних закладах інших країн відповідно до угод про співпрацю та обмін студентами.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • Директор реабілітаційної установи (центру) для осіб з інвалідністю
 • Керівники проектів та програм
 • Менеджери (управителі) у соціальній сфері 
 • Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 • Професіонали в галузі соціального захисту населення 
 • Професіонали з управління проектами та програмами 
 Обов’язкові дисципліни  Дисципліни за вибором
 • Основи менеджменту
 • Система державного управління соціальним закладом в Україні
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Договірне право
 • Управління проектами
 • Корпоративне управління
 • Фінансовий менеджмент
 • Публічне адміністрування
 • Управління якістю та змінами в організації
 
 • Педагогіка вищої школи
 • Методика викладання у вищій школі
 • Теоретичні і практичні засади управління соціальним закладом
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Теорія і практика соціальної роботи
 • Технології  соціальної роботи
 • Управління фінансово-економічною діяльністю соціального закладу
 • Економіка управління соціальним закладом
 • Управління персоналом у соціальному
 • Кадровий менеджмент закладі
 • Психологія управління соціальним закладом
 • Етика ділового спілкування та мовлення
 • Будь-які інші дисципліни з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *

 *здобувачі вищої освіти мають право обирати дисципліни вільного вибору з каталогу

вибіркових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Сторінки кафедри у Facebook 

Студенти одержують фундаментальну теоретичну та практичну підготовку в галузі економіки з урахуванням сучасних вимог підготовки фахівців, здатних працювати в умовах ринку.

Основні компетенції набуті під час навчання:

− комплексний економічний аналіз діяльності підприємства;

− діагностика конкурентного середовища підприємства;

− оцінка доцільності впровадження інвестиційних проєктів;

− розробка окремих розділів планів виробничо-господарської діяльності підприємства;

− обґрунтування доцільності управлінських рішень по впровадженню нових видів продукції;

− аналіз показників виробничо-господарської діяльності підприємства.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Дана спеціальність орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексними компетенціями у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу, аудиту та оподаткування для роботи на підприємствах різних видів діяльності.

Теоретичні знання та практичні навички, отримані в процесі підготовки, дозволять випускникам спеціальності «Облік і оподаткування» самостійно ставити і вирішувати професійні завдання, брати участь в розробці управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства, що дозволить їм стати конкурентоспроможними фахівцями на українському і міжнародних ринках праці.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує випускникам гідне місце на ринку праці та гарантує фінансову стабільність та незалежність у майбутньому.

Фахівці такої спеціальності користуються попитом, адже забезпечують діяльність як державних і місцевих органів влади, так і банків, страхових компаній, приватних підприємств, корпорацій, організацій, компаній з іноземними інвестиціями та інших суб’єктів підприємницької діяльності.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Діяльність маркетолога є роботою із застосуванням знань маркетингових заходів, планування і організації проведення акцій з просування або послуг, складання і розподілу маркетингового бюджету, маркетингових планів компанії, дослідження ринку, конкурентної активності, аналізу можливості компанії в конкурентній боротьбі.

Завдяки універсальності і широті погляду у фахівця з маркетингу є всі шанси стати керівником компанії або відкрити власний бізнес.

Згідно з рейтингом найбільш затребуваних в Україні спеціальностей, складений при участі рекрутингових агентств, спеціальність 075 «Маркетинг» входить в ТОП-10. При цьому зарплата молодого фахівця становить 300-500 у.о.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва в умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Особливістю спеціальності є підготовка фахівців в галузі, яка:

− одночасно оперує поняттями реального та віртуального «світів»;

− вимагає від людини вміння реагувати і впливати на процеси, що відбуваються в навколишньому світі без її втручання;

− «живе» за рахунок збільшення об’ємів даних з можливістю вільного доступу до них і, при цьому, потребує відбору лише якісної інформації.

Тож, фахівець має бути компетентним в питаннях проєктування, впровадження та адміністрування комунікаційних мереж та сервісів організації; проєктування системного і прикладного програмного забезпечення; реалізації комунікаційних та інформаційних програмних комплексів; впровадження інтернет-рішень для розв’язання технічних задач; розробки інформаційних комплексів і систем.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Спеціальність спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі впровадження інноваційних або вдосконалення існуючих технологій, випуску на їх основі харчових продуктів з новими споживчими та функціональним властивостями.

Орієнтована на реалізацію найбільш пріоритетного напряму розвитку, а саме створення в Україні індустрії продуктів здорового харчування, підвищення якості продуктів, а також просування їх на міжнародні ринки. Універсальність спеціальності обумовлена єдиним підходом щодо організації виробництва на різноманітних підприємствах і базується на ґрунтовному опануванні комплексу спеціальних дисциплін.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підготовка здобувачів спрямована на формування конкурентоспроможних висококваліфікованих, соціально мобільних фахівців, спроможних на основі сформованих у процесі навчання загальних і спеціальних компетентностей ефективно вирішувати завдання організації та координації бізнес-процесів діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти цієї спеціальності є набуття фундаментальних теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішувати професійні та наукові завдання в організаційній та виробничо-технологічній діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, вивчення і впровадження передового досвіду, нової техніки і технологій. Фахівці з готельно-ресторанної справи користуються значним попитом на сучасному ринку праці як в Україні, так і закордоном.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Підготовка майбутніх фахівців орієнтована на формування кваліфікованих фахівців туристичної сфери, спроможних працювати у туристичних підприємствах та їх структурних підрозділах; застосовувати навички та вміння в діяльності суб’єктів туристичного ринку та в організації туристичної діяльності певної території (держави, регіону, міста); розробляти інноваційний туристичний продукт і впроваджувати нові конкурентоздатні технології виробництва і надання високоякісних послуг, враховувати і застосовувати у практичній діяльності принципи і закономірності формування та функціонування різних підприємств і установ у сфері туристичних послуг.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

За цією спеціальністю готуються фахівці в сфері управління державними структурами. Працівники, заняті публічним управлінням, мають владний вплив на життєздатність людей з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій шляхом застосування сукупності методів (економічних, адміністративних, інформаційно-психологічних та ін.) з метою досягнення цілей суспільного розвитку.

Саме тому професія менеджера в сфері управління державними структурами стає необхідною та затребуваною на сучасному ринку праці.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

 

Менеджмент – це престижна та затребувана спеціальність на ринку праці. В УІПА ми готуємо сучасних менеджерів, висококваліфікованих спеціалістів у сфері управління та бізнесу:

− наші випускники потрібні на ринку праці як в Україні, так і за її межами;

− у нас європейський формат освіти та англомовні програми навчання;

− дисципліни викладають практики у сфері управління та бізнесу;

− ми навчаємо організації власного бізнесу;

− проводимо стажування в Україні й за кордоном на провідних підприємствах та організаціях.

Ви можете поєднувати навчання та практичну діяльність завдяки дистанційній освіті.

Наші випускники можуть обіймати такі посади:

− керівники суб’єктів господарювання різних форм власності;

− керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;

− керівники фінансових, бухгалтерських та економічних підрозділів;

− керівники відділу кадрів та трудових відносин;

− менеджери з досліджень та розробок;

− менеджери з питань комерційної діяльності;

− фахівці в галузі праці та зайнятості;

− фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва, керівники місцевих органів влади;

− менеджери об’єднань підприємств, установ, організацій та їхніх підрозділів;

− наукові співробітники та ін.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Після випуску ви станете фахівцем у галузі практичної психології. Наші випускники здатні здійснювати викладацьку, навчально-виховну, навчально-методичну, наукову та організаційну діяльність у навчальних закладах України.

Закінчивши навчання та отримавши диплом, ви зможете обіймати такі посади:

− практичний психолог у закладах освіти;

− психолог у соціальній службі;

− клінічний психолог та ін.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА. Краєзнавчо-туристична робота

Якщо вас цікавить історія різних країн та регіонів, історичне краєзнавство, якщо ви захоплюєтесь подорожами та пам’ятками культури різних епох, запрошуємо опанувати нову освітню програму «Краєзнавчо-туристична робота». Разом із телекомунікаційною індустрією, інформаційними технологіями туризм забезпечує економічне зростання у XXI столітті. Отже, випускники нашої спеціалізації мають багато можливостей для подальшого працевлаштування.

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр

ФОРМА НАВЧАННЯ Денна

Кваліфікація Бакалавр історії та археології

Перший рівень

Бакалавр  

Ліцензований обсяг

45 осіб  

 

Кредитів ECTS

240

 

Бюджетні місця

до 5 осіб  

 

Термін навчання

Д - 3 роки 10 місяців  

 

Платне навчання

Д - 15400 грн/рік  

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна вища освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Історія та археологія». Акцент програми зроблений на засвоєння теоретичних знань та формування у здобувачів освіти компетентностей щодо практичної діяльності в напрямі організації краєзнавчо-туристичної роботи, надання екскурсійних та консультаційних послуг, набуття вмінь та навичок для роботи в сфері історико-краєзнавчого туризму.

Передбачено обов’язкові ознайомчі та виробничі практики: археологічна, краєзнавчо-екскурсійна, музейна-етнографічна та краєзнавчо-туристична; практичні заняття з методики організації та проведення екскурсій; можливість навчатися та проходити практику у навчальних закладах інших країн відповідно до угод про співпрацю та обмін студентами.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Сфера туристичного бізнесу
• Система освіти
• Органи державної влади та місцевого самоврядування
• Органи публічної інформації та преси
• Аналітично-інформаційні інституції
• Соціальні та культурні заклади
• Рекламні та PR –агенції
• Музеї та архіви

 Обов’язкові дисципліни  Дисципліни за вибором
 • Історичні та соціально-політичні студії
 • Філософсько-українознавчі студії
 • Іноземна мова 
 • Вступ до фаху
 • Європейська інтеграція
 • Теоретико-прикладні основи права
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія первісного суспільства та основи археології
 • Історія стародавнього світу
 • Історія Західної  цивілізації: рання та модерна історія 
 • Історія України
 • Туристичне краєзнавство  
 • Історіографія історії України
 • Історія країн Азії та Африки: рання, середньовічна, модерна
 • Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • Історія туризму
 • Інформаційні та комунікаційні технології
 • Педагогіка
 • Організація туристично-екскурсійної діяльності
 • Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності
 • Міжнародний туризм
 • Історичне краєзнавство
 • Історія Слобідської України
 • Командоутворення й технології командної роботи
 • Ознайомча археологічна практика 
 • Краєзнавчо-екскурсійна навчальна практика
 • Музейна-етнографічна  навчальна практика
 • Краєзнавчо-туристична навчальна практика
 • Фізичне виховання
 • Здоровий спосіб життя 
 • Іноземна мова та євроїнтеграційні студії
 
 • Будь-які інші дисципліни з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *

 *здобувачі вищої освіти мають право обирати дисципліни вільного вибору з каталогу

вибіркових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Сторінки кафедри у Facebook 

Вступники, вам надається унікальна можливість за демократичну ціну здобути якісну освіту за педагогічною спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Ми раді здійснити вашу мрію працювати в традиційних та нових закладах різного рівня освіти (дитячий садок, школа, професійний ліцей, коледж тощо):

− асистентом вчителя чи вихователя;

− педагогом-організатором;

− інструктором;

− культорганізатором;

− методистом тощо.

Саме ви допомагатимете:

− вихованцям та учням пізнавати навколишній світ, налагоджувати стосунки одне з одним, планувати життєдіяльність, ставати успішними;

− педагогам запроваджувати сучасні освітні реформи.

Для цього ми використовуємо тільки сучасні технології, забезпечуємо практику за кордоном (Німеччина), маємо у своєму розпорядженні спеціальні аудиторії з мультимедійним обладнанням.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

 

Особливістю й основною перевагою спеціальності є отримання подвійного диплома, тобто економічна освіта з правом викладання.

Менеджмент – це престижна та затребувана спеціальність на ринку праці. В УІПА готують сучасних спеціалістів у сфері обслуговування, викладачів економіко-управлінських дисциплін:

− наші випускники потрібні на ринку праці як в Україні, так і за її межами;

− у нас європейський формат освіти та англомовні програми навчання;

− дисципліни викладають практики у сфері управління та бізнесу;

− ми навчаємо організації власного бізнесу;

− проводимо стажування в Україні й за кордоном на провідних підприємствах та організаціях.

Ви можете поєднувати навчання та практичну діяльність завдяки дистанційній освіті.

Наші випускники мають право обіймати посади у сфері освіти:

− викладач загальнопрофесійних та професійно-практичних дисциплін у професійних навчальних закладах;

− викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах.

Для сфери послуг:

− керівник або заступник керівника функціональних підрозділів організації у сфері послуг (торгова, транспортна, готельно-ресторанний бізнес, банківська сфера, інформаційні послуги та ін.);

− керівник підприємства, фірми та організації сфери послуг;

− керівник, спеціаліст фінансового, бухгалтерського, економічного, планового підрозділу;

− керівник, спеціаліст кадрового підрозділу;

− спеціаліст-аналітик, логіст;

− менеджер з комерційної діяльності, маркетолог;

− спеціаліст з організації та раціоналізації виробництва;

− адміністратор та ін.

Крім того, випускник має право організувати власну фірму, поєднуючи (за потреби) більшість керівних функцій.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Унікальна можливість для вас, вступники, за демократичну ціну здобути якісну освіту за новою європейською спеціальністю, яка об’єднує економіку та освіту.

Ви зможете бути успішним:

− бізнес-тренером;

− інструктором бізнес-навчання;

− фасилітатором;

− модератором;

− НR-менеджером;

− керівником відділу навчання;

− консультантом у сфері бізнесу та освіти.

Ви будете затребувані в усіх галузях, організаціях, фірмах, підприємствах України та світу. Ми використовуємо тільки сучасні технології, забезпечуємо практику за кордоном (Німеччина), маємо в своєму розпорядженні спеціальні аудиторії з мультимедійним обладнанням. Ми навчимо вас досягати поставленої мети та навчати цього інших.

Ким можуть працювати випускники?

− викладачами економіки в навчальних закладах;

− бізнес-тренерами, інструкторами бізнес-навчання, коучами;

− фасилітаторами;

− модераторами в навчально-тренувальних центрах, відділах навчання та розвитку персоналу, освітніх підрозділах підприємств;

− менеджерами, адміністраторами, керівниками та спеціалістами відділів навчання та розвитку персоналу, консультантами у сфері освіти та бізнесу.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Фахівець в галузі технологій легкої промисловості – це професіонал широкого профілю, який вміє виготовляти вироби побутового і технічного призначення, добре орієнтується в сировинній базі та вільно працює з будь-яким текстильним матеріалом, технічно підкований, організує технологічний процес виготовлення виробів та стежить за якістю на кожній ділянці.

Дана професія постійно оновлюється разом з технічним прогресом та залучає передові технології та сучасний досвід їх застосування. Ідеальних фігур не буває, але є висококваліфіковані фахівці в галузі виробництва швейних виробів, які зможуть практично реалізувати будь-які забаганки клієнта, покращити та підкреслити особливості фігури, вразити оточуючих технічних рішенням та унікальними поєднаннями матеріалів в одязі поряд з високою якістю виготовлення.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Випускники будуть мати як ґрунтовну математичну підготовку, так і володіти сучасними знаннями в галузі інформаційних технологій. Після закінчення навчання будуть сформовані навички роботи з математичними моделями систем і процесів, навичками програмування, володіння теоретичними основами процесів і процедур управління IT-проєктами, принципами командної роботи в ІТ-сфері.

На кафедрі викладають курси з сучасних мов програмування С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, Pyton, HTML, SQL, студент набуває навички роботи в середовищах програмування Visual Studio, Android Studio.

Навчання поєднує заняття як у сучасних комп’ютерних класах, так і в дистанційному режимі в системі Moodle. Студент під час навчання проходить 2 виробничі та 2 технологічні практики. Є можливість проходити практику за кордоном – у Польщі, Болгарії та багатьох інших країнах.

Після закінчення спеціальності можна працювати:

− системним адміністратором;

− інженером-програмістом;

− фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення,

− фахівцем з розроблення комп’ютерних програм;

− фахівцем з комп’ютерної графіки та дизайну.

Можна продовжити навчання в магістратурі, а згодом і в аспірантурі.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Ця професія – одна з найдинамічніших та найстабільніших. Оскільки мережі підприємств харчового та ресторанного господарства постійно розширюються – від закладів швидкого харчування до вишуканих елітних ресторанів.

Випускники цієї спеціальності забезпечені робочими місцями завжди, тому що підприємства харчової промисловості працюють ефективно, а це сприяє постійному зростанню потреб у харчових продуктах, збільшуються обсяги виробництва, розширюється асортимент та підвищується якість.

Після закінчення академії ви зможете працювати:

− виробництво. Харківська область належить до регіонів із розвиненою промисловістю. У нашій області є багато переробних підприємств м’ясо-молочного виробництва;

− освіта. Ви отримаєте диплом із правом викладати дисципліни харчового спрямування в технікумах та училищах;

− значна кількість наших випускників працює в закладах харчової галузі: ресторанах, кафе та їдальнях на керівних посадах.

Наприклад, практика студентів 1-2 курсів здійснюється в закладах ресторанного господарства («Сільпо», «Рост», «Клас»); 3-4 курсів – на підприємствах (Безлюдівський м’ясокомбінат тощо).

Ви вивчите такі дисципліни, як:

− технологія виробів харчової галузі;

− процеси та обладнання харчової галузі;

− товарознавство та контроль якості харчових продуктів.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Ця професія – просто клондайк можливостей!

Досвідчені викладачі кафедри допомагають створювати неповторний індивідуальний образ з вашої ідеї чи задуму та втілити його у життя. Крім комплексної системної підготовки, потужної бази професійних знань, умінь та навичок, вас чекають творчі семінари, наймасштабніші конкурси, креативні проєкти, стартапи, а також зустрічі з видатними майстрами та дизайнерами, експертами моди та стилю, представниками потужних виробництв.

Наші студенти працюють з тканинами і матеріалами, можуть конструювати, моделювати, створювати просто шалені колекції, які беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

А ще ми можемо самостійно демонструвати цю красу, тому що маємо можливість займатися у Театрі Мод «Селяви».

Якщо ви обираєте майбутній заклад освіти, у якому зможуть розгледіти творчу, креативну особистість, нададуть всесторонню освіту в сфері легкої промисловості, тоді тобі, саме до нас – у світ моди та краси Української інженерно-педагогічної академії.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Ця спеціальність для креативних людей із гарним смаком, розвиненою уявою та тих, хто не звик до монотонної, одноманітної роботи.

Ця сфера ідеально підходить тим, хто любить малювати, творити прекрасне, має навички роботи в необхідних програмах для проєктування і мріє творити та насолоджуватися результатами своєї праці.

Професія дизайнера характеризується цікавою творчою роботою, можливістю спілкуватися в колі талановитих та відомих людей, а також високими гонорарами та можливістю внесення свого імені у світову історію розвитку моди.

Ви ж хочете потрапити до історії?

 

Випускники мають подвійну спеціалізацію в області комп’ютерних технологій: інженерну та педагогічну. З одного боку, мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами, а з іншого боку, здатні передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, ліцеїв, технікумів. Після закінчення спеціальності можна працювати в галузі освіти, а також ІТ-сфері:

− системним адміністратором;

− інженером-програмістом;

− фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення;

− фахівцем з розроблення комп’ютерних програм;

− фахівцем з комп’ютерної графіки та дизайну.

На кафедрі викладають курси з сучасних мов програмування С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, Pyton, HTML, SQL, студент набуває навички роботи в середовищах програмування Visual Studio, Android Studio.

Навчання поєднує заняття як у сучасних комп’ютерних класах, так і в дистанційному режимі в системі Moodle. Студент під час навчання проходить 2 виробничі та 2 технологічні практики. Є можливість проходити практику закордоном – у Польщі, Болгарії та інших країнах.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Потреба у пересуванні людей і перевезенні вантажів постійно зростає, відповідно зростає попит на фахівців у сфері транспорту, без яких вирішення завдань, пов’язаних із розвитком автосервісу і зі збільшенням виробництва автомобілів, неможливе.

Сучасний автомобільний сервіс – це високотехнологічне виробництво, що має спеціалізоване програмне забезпечення і з кваліфікованим персоналом.

Викладачі УІПА навчають останнім інноваціям у сфері транспорту, інформаційних технологій, як адаптувати технології сервісу, що імпортуються, до умов нашого ринку.

Наші студенти проходять практичну підготовку:

− у навчально-науковому центрі УІПА;

− на провідних підприємствах міста;

− у навчальних закладах профтехосвіти, а на етапі навчання в магістратурі – у закладах вищої освіти.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати:

− у системі освіти (на посадах майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін);

− на будь-яких підприємствах, де використовується транспорт (а різні види транспорту використовуються практично в усіх галузях промисловості).

Зварювання застосовується скрізь: в автомобілебудуванні, медицині, авіації, суднобудуванні, будівництві.

Протягом усього навчання наші студенти проходять практичну підготовку у вигляді виробничих, технологічних, педагогічних та переддипломних практик, де вдосконалюють знання та вміння, набуті в академії. У процесі навчання ви отримаєте робочу кваліфікацію та свою першу професію.

Випускники спеціальності «Будівництво та зварювання» можуть працювати як у системі освіти (на посадах майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін), так і на будь-яких підприємствах.

Машинобудування – це найпопулярніша галузь промисловості в Україні. Число компаній у цій галузі в нашій країні перевищило 10 тисяч. Відповідно до розвитку галузі зростає і попит на кваліфікованих фахівців.

УІПА є одним з провідних ЗВО у цій галузі, ми вже маємо величезний досвід навчання фахівців у цій сфері.

Ви завжди матимете допомогу та підтримку наукових керівників, з якими будете займатися проблемами «розумних» технологій, взаємодії людини і техніки, знайомитися з моделюванням реальних ситуацій. І це далеко не весь перелік профілів.

Перевага освіти в галузі машинобудування – наявність величезної кількості вакансій у будь-якому місті.

Протягом усього навчання наші студенти проходять практичну підготовку як в Україні, так і за кордоном. Ви отримаєте базову освіту, яка буде потрібна в усьому світі.

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проєктування, так і на стадії експлуатації.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана із проєктуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB-технологій, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів.

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства до банку.

Об’єктами діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації для збору, передавання і опрацювання інформації, а також керування процесами і виробництвами у різних галузях промисловості, теплоенергетики, електроенергетики та інших об’єктах автоматизації на різних рівнях керування ними та їх інтеграції в організаційно-технічні системи з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Метою освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані» є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання завдань, розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проєктування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Здобувач вищої освіти має оволодіти методами та програмними засобами моделювання, проєктування, автоматизованого керування складними організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації.

Здобувач вищої освіти має оволодіти сучасними програмно-технічними засобами та комп’ютерно-інтегрованими технологіями для проєктування, моделювання, дослідження та експлуатації систем автоматизації.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам. Для проведення занять існують лекційні зали та спеціалізовані аудиторії. Улаштування аудиторій дозволяє використовувати мультимедійне обладнання для показу демонстраційних матеріалів, навчальних фільмів тощо. Спеціалізовані лабораторії пристосовані до проведення як лабораторних, так і практичних занять. Всі лабораторії мають необхідне обладнання, діючі моделі, стенди, схеми, технічні засоби навчання, обчислювальну техніку, необхідну наочність, інструктивно-методичний і роздатковий матеріал, що забезпечує проведення занять на достатньому методичному і технічному рівні.

Навчальний процес забезпечений сучасною комп’ютерною технікою і ліцензійним програмним забезпеченням, що є важливою умовою ефективного функціонування підготовки фахівців. Рівень забезпечення сучасною комп’ютерною технікою дозволяє проводити як аудиторні заняття, так і організувати самостійну роботу студентів з використанням відповідних програмних засобів. Викладачами активно застосовуються елементи дистанційного навчання за допомогою системи Moodle. Студенти та викладачі інституту мають можливість користуватися глобальною мережею Інтернет. Кожен студент щоденно, окрім аудиторного часу, має можливість додатково займатись за комп’ютером.

Добре налагоджена соціально-побутова інфраструктура. До послуг студентів та співробітників сучасні гуртожитки, комплекс громадського харчування, медичний пункт, спортивний комплекс.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої програми має актуальний змістовий контент, базується на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях.

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, який містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти тощо.

Наявність бібліотеки, яка є центром інформаційного забезпечення навчально-виховного і наукового процесів у академії. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді.

Дисципліни всіх циклів на 100% забезпечені навчально-методичними матеріалами. Повністю забезпечені методичними матеріалами усі види практик.

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання.

Проходження практик на передових підприємствах, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону, яка дозволяє викладати сучасні технології щодо створення та експлуатації систем автоматики та комп’ютерно-інтегрованого управління на реальних прикладах, а також проходити практичну підготовку, виконуючи реальні проєкти.

Інтеграція знань з перспективних напрямків проєктування систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій.

Працевлаштування у сфері проєктування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінській, інженерно-економічній та в комерційній діяльності. На промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проєктування, експлуатації і наукових досліджень засобів автоматизації і систем управління.

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, випускники з професійною кваліфікацією «Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт:

3114 – технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

3114 – технік із конфігурованої комп’ютерної системи;

3115 – технік з автоматизації виробничих процесів;

3115 – технік з експлуатації та ремонту устаткування;

3119 – технік з налагоджування та випробувань;

3121 – технік-програміст;

3121 – фахівець з інформаційних технологій;

3121 – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

3121 – фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Основні підходи, методи та технології, які використовуються в програмі – студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання через електронні освітні ресурси, розміщені в інформаційному середовищі, навчання через лекції, лабораторні роботи, практичні заняття із мультимедійними презентаціями на основі сучасних комп’ютерних технологій; використовуючи підручники, конспекти, консультації з викладачами, тощо. Теоретичні знання і практичні навички закріплюються і удосконалюються під час проходження практик, підготовки бакалаврської роботи.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Після навчання на цій спеціальності ви:

− отримаєте базові знання з тепло- та масообміну в процесах генерації енергії;

− отримайте навички проєктування та аналізу роботи теплоенергетичних установок ТЕС та АЕС;

− знання та навички, які ви зможете застосовувати при безпосередньому використанні обладнання ТЕС та АЕС.

Ви станете спеціалістом, який зможе вирішувати широке коло питань, пов’язаних із технологіями, управлінням, забезпеченням чистоти навколишнього середовища, досягненням економічних показників із проєктування, експлуатації, модернізації та наукових досліджень на ТЕС та АЕС.

Так, наприклад, на кафедрі створено імітаційну модель турбоустановки ТЕС для вивчення впливу основних параметрів та структури теплової схеми на показники роботи турбоустановки ТЕС або АЕС.

 

Енергетика – це джерело життя, руху та розвитку, вона може бути екологічно чистою та доступною.

На факультеті енергетики та автоматизації ви отримаєте ґрунтовну підготовку за сучасними електричними та енергетичними технологіями. Це дозволить вам розробляти власні наукові проєкти та втілювати їх у життя. Тут вчать як теорії, так і практиці.

Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах енергетичної галузі:

− класичних електростанціях;

− на підприємствах електричних мереж;

− у службах головних енергетиків промислових підприємств та об’єктів житлово-комунального господарства.

Тому після завершення навчання випускники з мінімальним терміном адаптації готові розпочати роботу. За час навчання всі наші студенти отримують робочий розряд електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання.

Після випуску ви зможете працювати на керівних посадах у системі вироблення, розподілу та споживання електроенергії. Це:

− великі електричні станції всіх можливих видів;

− електростанції, що працюють на відновлюваних та нетрадиційних джерелах енергії;

− підприємства електричних мереж та систем електропостачання промислового сектору та житлово-комунальної сфери;

− структури адміністративного управління паливно-енергетичного комплексу.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Унікальність цієї спеціальності в тому, що випускники отримують інженерно-педагогічну освіту і мають можливість працювати як інженерно-технічними робітниками по профілю «Нафтогазова справа», так і викладачами дисциплін в хімічній та нафтогазовій галузі.

Програма спрямована на підготовку фахівців нафтогазової галузі, здатних вирішувати проблеми, пов’язані з неперервним технологічним процесом від освоєння родовищ, видобутку, транспортування, переробки до зберігання, комерційного обліку і реалізації нафти та природного газу, і які спроможні також викладати дисципліни хімічної та нафтогазової галузі у навчальних закладах: у вишах, у системі підготовки та перепідготовки кадрів та ін.

Термін навчання:

бакалавр: денна форма – 4 роки, заочна форма – 5 років;

магістр: денна і заочна форма – 1,5 роки.

 

Освітня мета програми Професійна освіта (Нафтогазова справа):

Освітні цілі програми:

− Засвоєння студентами дисциплін загальноосвітньої та професійної підготовки, які є теоретичним та технологічним фундаментом нафтогазової справи.

− Засвоєння студентами дисциплін психолого-педагогічного блоку, які є теоретичним та технологічним фундаментом педагогічної та адміністративної діяльності.

− Забезпечення студентів широким спектром можливостей майбутньої діяльності в галузях нафтогазової справи та психолого-педагогічній сфері.

− Створення студентам умов для подальшого підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, вступу на магістерські та освітньо-професійні програми вищих рівнів.

− Отримання необхідної фундаментальної підготовки для проведення як теоретичних, так і прикладних досліджень щодо проблем нафтогазової галузі та у галузі психології та педагогіки.

Академія працює за міжнародними програмами, адаптованими до українських освітніх програм. Навчання з урахуванням західних методів підготовки фахівців нафтогазового профілю безпосередньо допоможе нафтогазовій галузі України інтегруватися у міжнародний нафтогазовий комплекс.

У академії налагоджені тісні зв’язки с Філією газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргаздобича». Студенти проходять практику на об’єктах підприємства та у навчальному комбінаті.

За бажанням студенти, що навчаються за напрямом «Професійна освіта (Нафтогазова справа)» можуть проходити військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу».

Випускники УІПА спеціальності «Професійна освіта (Нафтогазова справа)» отримують диплом державного зразка.

 

Працевлаштування випускників.

На промислових підприємствах нафтогазової галузі та в науково-дослідних організаціях, на підприємствах та в науково-дослідних організаціях споріднених галузей різних форм власності для виконання проєктних, експлуатаційних і науково-дослідних робіт, пов’язаних із забезпеченням газом та нафтою усіх сфер життєдіяльності; в закладах вищої освіти та у закладах системи підготовки та перепідготовки кадрів.

Наші випускники працюють в галузі видобутку, транспортування та переробки нафти і газу, здійснюють роботи по спорудженню та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ, проєктуванню та експлуатації складів та баз нафти і нафтопродуктів, охороні навколишнього середовища як в приватному бізнесі, так і на державних підприємствах.

Усі випускники отримують перше місце роботи.

 

Вже зараз нафтогазова галузь є однією з галузей з надзвичайно високим ступенем концентрації капіталу й виробництва.

У зв’язку із зростанням ролі нафти й газу як енергетичного палива та нафтохімічної сировини, капітальні вкладення на розвиток нафтогазовидобутку в останнє десятиліття зростають особливо швидко.

Жодна сировина не викликає стільки хвилювань та не приносить стільки прибутків, як нафта та газ, які є головними енергоносіями. Уміння використовувати ці ключові продукти та їх запаси, тримати в руках ниточки бізнесу у цих напрямках, визначає шлях до економічного процвітання та вибору політичної і економічної стратегії держави.

Роль нафти і продуктів її переробки для народного господарства надзвичайно велика. З нафти отримують бензин і газ, реактивні, дизельні і котельні палива, зріджені гази і сировину для хімічних виробництв, сотні найменувань мастильних та спеціальних мастил. Без продуктів переробки нафти немислимі робота енергетики, транспорту, будівництво будівель і доріг, виробництво гуми і багатьох хімічних продуктів. Тому найважливіші корисні копалини – нафту і газ вимагають до себе самого дбайливого ставлення.

Подальше прагнення до збільшення видобування нафти та газу, підвищення ефективності їх використання, умови кризового екологічного стану в Україні потребують застосування екологічно чистих технологій розвідки, спорудження свердловин, видобутку, переробки, а також транспортування, зберігання та реалізації нафти, газу та нафтопродуктів.

Перспективи розвитку нафтогазової галузі України переважно пов’язуються з широким застосуванням прогресивних технологій та обладнання для підвищення ефективності технологічних процесів, їх економічності, надійності та безпечності.

Нафтогазова галузь являє собою важливу складову частину паливно-енергетичного комплексу України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу, продуктів їх переробки. Нафтогазова галузь забезпечує енергетичну незалежність держави, тому її стану і розвитку приділяється значна увага.

В сучасних умовах господарювання нафтогазова промисловість формує хребет (основу) сучасної економіки. Проблема забезпечення ресурсами нафти і газу – основа енергетичної безпеки – для України є особливо актуальною, оскільки енергетична безпека країни є невід’ємною складовою національної та економічної безпеки і необхідною умовою існування та розвитку держави.

Затребуваність інженерно-технічних фахівців нафтогазової галузі актуалізується сучасним економічним та екологічним станом в Україні, необхідністю впровадження нових екологічно чистих технологій розвідки, видобування і використання нафти і газу, а також їх транспортування, зберігання і обліку. Поряд з цим, в Україні з’явилося багато підприємств, які спеціалізуються на транспортуванні і зберіганні паливно-мастильних матеріалів, нафти і газу, автозаправних станцій, які потребують відповідних фахівців. За вимогами і теперішнього, і майбутнього часу необхідно закладати надійний фундамент підготовки висококваліфікованих технічних кадрів нафтогазової галузі для роботи в умовах ринкової економіки.

Аналіз ситуації в галузі показує, що найчастіше працівники, які претендують на позиції у сфері нафтогазової галузі, не в усьому відповідають сучасним вимогам роботодавців. Отже, претендентів на вакантні місця (і це не тільки випускники освітніх установ) вистачає, але їх кваліфікація часто не відповідає потребам виробництва. Тому проблеми сучасного нафтогазової освіти зосереджені не стільки на збільшенні кількості випускників, скільки на забезпеченні належної якості освіти, яка б була орієнтована на потреби інноваційного розвитку економіки, тобто на безперервність та всебічність освіти майбутніх фахівців.

Зважаючи на вищевикладене, особливої актуальності набуває наявність в галузі таких спеціалістів, які б не тільки мали всебічні технічні знання, а й були спроможні передати ці знання і володіли б умінням подати ці знання цікаво, передати тим, хто навчається, увесь свій досвід.

Наші випускники – це працівники, які поєднують в одній особі кваліфікованого інженера та професійного викладача. Усе це необхідно, щоб зробити фахівців галузі конкурентоспроможними, до того ж на всіх рівнях. Адже тільки за цієї умови результати діяльності галузі зможуть витримати конкуренцію на світовому ринку.

Розв’язувати такі завдання покликані саме професіонали нафтогазової галузі, викладачі дисциплін в хімічній та нафтогазовій галузі. Ця спеціальність почала формуватися і розвиватися у зв’язку з необхідністю всебічної компетентної підготовки кваліфікованих робітників і спеціалістів в умовах нашого часу. Це спеціальність, яка орієнтована не тільки на сьогодення, а й на творчі, інноваційні підходи з метою забезпечення прогресивного розвитку техніки та технологій.

Інакше кажучи, наш випускник з кваліфікацією професіонала в нафтогазовій галузі, викладача дисциплін в хімічній та нафтогазовій галузі, – це професіонал, який не тільки має необхідний рівень інженерної підготовки, а й вміє професійно вчити інших і вміє вчитися сам.

Нафтогаз є одним з найбільших роботодавців України. На підприємствах, що входять до групи Нафтогаз, працюють 77 308 співробітників. Це інженери з буріння, розробки родовищ, експлуатації та ремонту обладнання, впровадження нових технологій, підготовки і транспортування газу та нафти, геологи та геофізики, механіки, електрики та інші фахівці нафтогазової галузі.

Для роботи на об’єктах нафтогазової галузі вже сьогодні необхідні кваліфіковані фахівці!!!

Харківський регіон знаходиться у Східному нафтогазоносному районі.

Фахівець напряму «Нафтогазова справа» здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005:

3117 технік з видобутку нафти і газу;

3117 технік-технолог гірничий;

3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування;

3117 технік з підготовки та транспортування нафти і газу;

3117 технік з експлуатації нафтопроводів;

3117 технік з експлуатації устаткування газових об’єктів;

3115 технік-конструктор (механіка);

2320 викладач професійного навчально-виховного закладу;

1222.2 майстер з видобування нафти, газу та конденсату;

1222.2 майстер з дослідження свердловин;

1222.2 майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин;

1222.2 майстер з підготовки газу;

1222.2 майстер з підготовки та стабілізації нафти;

1222.2 майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного);

1222.2 майстер резервуарного парку;

1222.2 майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів і може займати первинні посади згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Видобування нафти та природного газу. Переробка нафти, нафтопродуктів і газу, сланців, вугілля, обслуговування магістральних трубопроводів);

механік бази виробничого обслуговування, трубної бази;

механік цеху прокату і ремонту бурового та нафтогазопромислового устаткування;

механік вишкомонтажного цеху;

механік тампонажного цеху;

викладач закладу професійної освіти.

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, випускники магістратури зі спеціальності 015.14 Професійна освіта (Нафтогазова справа) – професіонали в нафтогазовій галузі, викладачі дисциплін в хімічній та нафтогазовій галузі можуть займати посади:

2146.1 молодший науковий співробітник;

2146.1 науковий співробітник;

2147.2 інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу;

2147.2 інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів;

2147.2 інженер з видобутку нафти й газу;

2147.2 інженер з експлуатації нафтогазопроводів;

2147.2 інженер з підготовки та транспортування нафти;

2149.1 науковий співробітник (галузь інженерної справи);

2149.1 науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи);

2149.2 диспетчер з транспортування газу;

2149.2 інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби;

2149.2 інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій;

2149.2 інженер з контролю систем обліку газу;

2149.2 інженер з підготовки газу до транспортування;

2310.2 викладач закладу вищої освіти;

2320 викладач професійного навчально-виховного закладу;

2351.1 молодший науковий співробітник (методи навчання);

2351.1 науковий співробітник (методи навчання);

2351.1 науковий співробітник-консультант (методи навчання);

2351.2 викладач (методи навчання);

2351.2 методист;

2359.1 молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання);

2359.1 науковий співробітник (в інших галузях навчання);

2359.1 науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання);

2359.2 лектор;

2446.2 вихователь виправно-трудового закладу.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

На цій спеціальності ви будете вивчати дисципліни:

− енергетичного спрямування;

− педагогічного та психологічного циклів.

Ми вчимо і тому, що потрібно знати будь-якому енергетику, а також, як правильно свої знання передати іншим, як працювати з колективом студентів, як знайти своє місце в педагогічному та трудовому колективі.

Наші студенти проходять виробничі практики на провідних підприємствах енергетичної галузі та в навчальних закладах системи профтехосвіти, а на етапі навчання в магістратурі – у закладах вищої освіти.

Випускники нашої спеціальності можуть працювати:

− у системі професійно-технічної освіти (на посадах майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін);

− безпосередньо на енергетичних об’єктах промислового виробництва та житлово-комунальної сфери (на посадах головних енергетиків, начальників служб енергопостачання тощо). 

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням